Introducció

L’Escola de Música, com és tradició, està oberta a totes aquelles persones que desitgen adquirir una cultura musical. Adopta com idees fonamentals el respecte a totes les idees polítiques, religioses, la defensa de l’esperit democràtic i la no discriminació en raó de raça, sexe o religió, així com el foment de la solidaritat entre les persones i els pobles. Igualment fomentar la igualtat tenint en conte les característiques pròpies de cada persona i respectant el fet diferencial que li es propi. En l’actualitat La Societat Musical i en el seu nom l'Escola mantenen una funció activa en la vida musical del poble, en estreta relació amb les entitats tan públiques com privades.

El compromís de l’Escola es oferir una formació musical de qualitat als seus alumnes, tant per a formar part de les seues agrupacions, com per a preparar-los per accedir als últims cursos de ensenyances professionals o superiors de música. Així, l’Escola oferta el seu servei educatiu, impartint ensenyaments Elementals i Professionals.

L’Escola s'organitza per l’equip directiu format per les figures del Director, Cap d’Estudis i Coordinador. El dies d’atenció de l’equip directiu (amb cita prèvia en secretaria) seran:
- Director i Cap d’estudis: Dimarts i Divendres.
- Coordinador: Dilluns i Dijous.

Pel que fa a les instal·lacions, l’escola disposa d’una secretaria, un despatx de direcció, dos aules per a classes col•lectives, quatre per a classes individuals i una sala d’assajos per a classes de banda, orquestra, coral i percussió, situades en la seu de la Societat Musical (C/ Nou 17, Picassent). D'altra banda, també disposa de un despatx, dos aules per a classes col•lectives, cinc per a classes individuals i cinc cabines d’estudi, situades en el edifici municipal AUMA (Aulari Municipal de la Música i les Arts) situat al C/ Alfarp 10, Picassent.

L’Escola de Musica disposa de prèstec d’instruments per a l'alumnat. Consulteu les instruccions a Secretaria.